SALPA 2018

2 SalPa Taitoluistelu salibandy SalPa liikuttaa – SalPa tarjoaa mahdolli- suuksia – SalPa yhdistää – SalPa kasvattaa. Jälleen saapuu syksy hienon kesän jäl- keen. Taitoluistelu- ja salibandykausi ovat päässeet käyntiin ja jalkapallokau- si alkaa kääntyä loppupuolelle. SalPa liikuttaa laajalla rintamalla niin nuoria kuin aikuisia. SalPa tarjoaa monipuolista liikuntaa, laadukasta valmennusta ja paljon iloa perheiden arkeen. Jalkapalloilijoiden lisenssipe- laajienmäärä on lähes 600, taitoluiste- lijoita 200 ja salibandynpelaajia yli 300, mikä kertoo seuran hienosta kasvusta. SalPa on myös osaltaan vaikuttamassa siihen, että Salo olisi entistä houkutte- levampi kaupunki lapsiperheille asua. Tässä yhtenä osana on liikunta ja ur- heilu, joten on tärkeää, että kaupungin liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa ja niitä kehitetäänmyös tulevaisuudes- sa. Salo on hieno urheilukaupunki ja sen esille tuomisessa SalPalla on tärkeä osa. SalPa on kasvanut kesän aikana entis- tä suuremmaksi seuraksi, kun salolai- nen salibandyväki yhdisti voimansa ja osaamisensa SalPan lipun alle. Nyt salibandya on hyvä rakentaa yhdessä eteenpäin. Salibandysta on kasvamas- sa Salon yksi suosituimmista lajeista. Toivottavasti tämä kasvu huomioidaan myös kaupungin toimesta salivuoroja jakaessa. SalPa taitoluistelun kausi pääsi myös hyvään vauhtiin ja pitkä kausi on jäl- leen edessä, paljon kilpailuja ja leirejä on tarjolla. On hienoa seurata taito- luistelujaoston toimintaa, kun tietää, että se on osaavissa käsissä, vahva ja- osto ja valmennus tarjoavat taitoluis- telua lapsista aikuisiin, yksinluistelusta muodostelmaluisteluun, luistelukou- lulaisesta SM-tason luistelijaan. Toi- vottavasti myös taitoluistelijat ja muut jääurheilun harrastajat saavat olosuh- teet kuntoon muutaman vuoden sisäl- lä. Salon Palloilijat ry:n puheenjohtajana minulla on kunnia viedä tätä seuraa vii- dettä vuotta eteenpäin. SalPa on vahva osa salolaisuutta, SalPa tunnetaan Sa- lossa, maakunnassa ja koko Suomessa, meidän laadukasta työtämme urheilu- seurana myös arvostetaan laajasti. Nyt kun olemmeThe Swans-logon alla yhtä suurta Joutsen-perhettä niin voi sanoa, että yksi tavoite on täyttynyt seuratyö- urallani. Seuran kehitystyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa, mutta tässä tar- vitsemme teitä kaikkia mukaan. Vaikka voimme olla ylpeitä omasta seuras- tamme, meidän täytyy edelleen tehdä nöyränä työtä, jotta seuramme toimin- ta pysyy jatkossakin laadukkaana ja ke- hitymme ja kehitämme. Valitettavasti aikuisten elämä onmuut- tunut kiireiseksi, jolloin tuntuu, että aika lapsille jää vähäiseksi. Yritetään kuitenkin muistaa, että meidän aikuis- ten tehtävä on mahdollistaa lasten ja nuorten harrastaminen antamalla oma panoksemme lapsille ja nuorille. Tiedän, että jokainen nuori SalPalai- nen on kiitollinen omille vanhemmil- leen siitä avusta, työstä, tuesta ja kan- nustuksesta, jota vanhemmat nuoren harrastuksen eteen ovat tehneet ja tekevät päivästä toiseen. Me vanhem- mat ja taustajoukot olemme hyvin rat- kaisevassa asemassa siinä, millainen meidän seuramme on nyt ja tulevai- suudessa. Myös paikalliset yhteistyö- kumppanit ovat vahvassa asemassa ja takaavat osaltaan laadukkaan toimin- nan seurassamme. Katsotaan positiivisesti eteenpäin tule- vaisuuteen ja tehdään kaikki yhteistyö- tä liikunnan ja urheilun kehittämiseksi Salossa. Tsemppiä ja iloa kaikille kuluvaan vuoteen. Ollaan mukana lasten ar- jessa ja harrastuk- sissa, tehdään jo- kainen pieni panos lasten harrastami- sen eteen. t. Vesa Salon Palloilijat ry pj Pääkirjoitus Salon Palloilijat Helsingintie 18, 24100 SALO p. 044 706 0234 toimisto@salpa.net Toimitus: Berndt Ahlfors Kuvat: Jari Vuorio, Mika Karttunen Sivunvalmistus: SSS/ilmoitusvalmistus Painopaikka : Salon Lehtitehdas Jakelu: Salon Seudun Sanomien välissä ja osana digilehteä. SalPa salibandy Taitoluistelu 2018

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkzNDM=