Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 28 Next Page
Page Background

Badding

3

BUSSI SOMEROLLE

juhlii Baddingiä

SSS | Minna Filppu

minna.filppu@sss.fi

Bussi Somerolle -tapahtu-

ma juhlii

Rauli

”Badding”

Somerjoen

elämäntyö-

tä koko kesäpäivän ajan

11. heinäkuuta. Baddingiä

muistetaan konserteissa ja

keskustelutilaisuudessa. Il-

tapäivällä pääkadun var-

ressa paljastetaan muisto-

merkki Badding-pysäkki.

Pääkonsertti pidetään

yhdeltä iltapäivällä Kii-

ruun puistossa. Paratiisi

-konsertin pääesiintyjänä

on Baddingin veljentyttä-

ren

Katri Somerjoen

bän-

di Cat Lee & Co. Helsinki-

läinen laulaja-laulunteki-

jä on tehnyt musiikkia ko-

ko ikänsä alkaen tyttöbän-

di Mascarasta.

– Musiikki ja laulami-

nen ovat olleet elämässä-

ni aina tärkeintä ja musiik-

ki on määrännyt tekemiä-

ni valintoja. Kaikki muu on

vain melkein yhtä tärkeää,

hän toteaa.

Puistossa kuullaan se-

kä Cat Leen tuotantoa että

Baddingin musiikkia, jota

Katri Somerjoki esittää vain

harvoin.

– En halua kopioida,

vaan tehdä persoonallisia

tulkintoja ja Raulin biisit

ovat niin hyviä, että nii-

tä on vaikea lähteä muok-

kaamaan. Haluan sitä pait-

si tehdä musiikkia omana

itsenäni.

Ensi viikolla Katri So-

merjoki kilpailee Kaustis-

ten kansanmusiikkijuhlil-

la Konsta Jylhän laulukil-

pailun semifinaalissa va-

paassa sarjassa. Parhaillaan

hän suunnittelee uutta suo-

menkielistä folk-levyä ki-

taristimiehensä

Stefanos

Hirvosen

kanssa.

– Riittävä määrä biisejä

alkaa olla jo kasassa. Olen

sittemmin päässyt myös sa-

noituksia vaivanneesta ri-

makauhusta ja löytänyt lo-

pultakin sisäisen runotyt-

töni nyt kypsempänä nai-

sena, lauluntekijä nauraa.

Konsertin muita esiin-

tyjiä ovat Erik Kraemer &

Suonkulkijat, Hessu Ilmo-

nen Band, Metka Kööri

säestäjänään

Antti Vainio

sekä Sund Gården. Turku-

lainen

Erik Kraemer

on

uinut Baddingin nahkoi-

hin ensin Pöytyän kesäte-

atterissa ja sitten Rauman

kesäteatterin Tähdet, täh-

det- musikaalissa.

– Se oli luontainen rooli,

joka tuntui omalta eikämi-

nun tarvinnut esittää mi-

tään, kertoo Kraemer, jo-

ka perusti viisi vuotta sit-

ten Baddingin kappalees-

ta nimen saaneen bändin

Suonkulkijat.

Puhetta, paljastuksia

ja kirkkokonsertti

Lauantaiaamupäivän kes-

kustelutilaisuus Baddin-

gistä iloisen hahmon rita-

rina pidetään vastapäätä

Kiiruun puistoa sijaitse-

van Someron Säästöpan-

kin kokoustiloissa. Kirjal-

lisuuskriitikko ja Badding-

fani

Eija Komu

haastatte-

lee Baddingin siskoa

Mailis

Niemelää

, nuoruudenys-

tävä

Rafe Tanskasta

ja elä-

mäkerran toista kirjoitta-

jaa

Heikki Metsämäkeä

.

He kertovat muistikuvan-

sa Baddingin iloisemmas-

ta puolesta yleisesti tunne-

tun surullisen hahmon ri-

tariuden rinnalle.

Muistomerkki paljaste-

taan Kiiruun puistossa il-

tapäivällä neljältä. Tapah-

tumassa esiintyvät

Mar-

kus Allan

, Someron Laulu-

miehet ja Metka Kööri. Pu-

heenvuoron käyttävät tai-

teilijat

Heikki Paakkanen

ja

Seppo Manninen

, So-

meron Kulttuuri ry:n pu-

heenjohtaja

Petri Siviran-

t

a, Someron kaupungin-

johtaja

Sami Suikkanen

ja

Mailis Niemelä.

Iltakuudelta Someron

kirkossa alkaa Baddingin

musiikista ohjelmansa am-

mentava Tähdet, tähdet-

konsertti, jossa esiinty-

vät urkuri

Kalle Salonen

,

Cat Lee & Co, saksofonis-

ti

Antti Toukkari

, sellis-

ti

Elina Jaanu

ja lauluki-

taraduo Pasi Nieminen &

Aki Hakasalo.

Kaija Här-

mälä

laulaa

Olli Salomä-

enpään

pianosäestyksellä

ja päätössanat lausuu

La-

dislava Svobodová

, joka

on tsekkiläinen Badding-

entusiasti ja pappi.

Luvassa hittejä ja

harvemmin kuultuja

Bussi Somerolle -päivän

ja muistomerkkihankkeen

järjestelyistä vastaa Some-

ron Kulttuuri ry. Baddin-

gille pyhitetty maksutto-

mien tapahtumien päivä

kasvoi paimiolaisen idea-

nikkari

ArtoTuomisen

aja-

tuksesta.

– Päivän anti on ohjel-

maltaan monipuolinen,

sillä jokaiselle on tarjol-

la jotakin. Päivän aikana

kuullaan Baddingin har-

vemmin soitettua tuotan-

toa, mutta myös rakastet-

tuja hittejä. On hienoa, et-

tä Arto ja Someron Nuori-

soseura järjestävät perjan-

tai-iltana myös nuorisolle

oman konsertin, Someron

kulttuurituottaja

Miia Rai-

vikko

kiittelee.

Räpistä heviin venyväs-

sä RBS-rockissa esiintyvät

Kiiruun puistossa 10. hei-

näkuuta Heavy Fluid, Dr.

Poison, Dioria, Laura Si-

moila & Soulmates, Ka-

jo, Jonihey ja Isoisä Koh-

tu Kohtu. Heavy Fluidissa

soittaa rumpuja Baddingin

sisarenpoika

Reko Sailio

.

Katri Somerjoen Cat Lee & Co:ssa soittavat basisti Timo Tuppurainen (vas.), rumpali Honey Aaltonen ja kitaristi Stefanos Hirvonen.

Miia Raivikko kiittelee Arto Tuomista tapahtumien ideoinnista. – Hän keksi vii-

mekesäksi SatumaaSoikoon -tapahtuman, kunSomeron toisenmusiikkilegen-

danUntoMonosenSatumaanensiesityksestätuli kuluneeksi 60vuotta, ja julisti

jo silloin, ettäkesällä2015 juhlitaanBaddingiäBussi Somerolle -tapahtumassa.

Erik Krae-

mer pukeu-

tuu bändin-

sä Suonkul-

kijoiden kei-

koille Bad-

dingiksi.

LENE KLIT

SSS-ARKISTO/MARIKA KOLISEVA

SSS/MINNA FILPPU